LIFESTYLE FOTOGRAFKA ANDREA DYER
ANDREA BARVÍŘOVÁ
IČO: 14221675
 +420 736 128 028
andreadyer.foto@gmail.cz
WWW.ANDREADYER.CZ
Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") podnikající fyzické osoby Ing. Andrea Barvířová, se sídlem Ježkova 7, Brno, 63800, IČ: 14221675, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen "smlouva") uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako "klient").
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.
Nabízené služby
Fotograf poskytuje tyto fotografické služby: focení potrétů, newborn, rodin, dětí, těhotných žen, business portréty, svatby, dokumentární foto (oslavy, křtiny, firemní akce)
Objednávka focení
Objednat se lze prostřednictvím facebookové či instagramové stránky, Whats upp, e-mailem nebo sms, veškeré kontakty jsou uvedené na webových stránkách. Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem. Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady. Objednací lhůta je dle vytíženosti fotografa. Před samotným focení probíhá s klientem komunikace týkající se výběru vhodného oblečení a doplňků.
Zrušení rezervace a náhradní termín
Dohodnuté schůzky s fotografem musí být odloženy nebo zrušeny nejpozději jeden den před zahájením fotografování. V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín. Fotograf je oprávněn zrušit nebo odložit datum fotografování z důležitých důvodů (nemoc, úraz atd.). O této skutečnosti bude klient včas informován telefonicky nebo prostřednictvím zprávy (email, zpráva na Facebooku, Instagramu nebo SMS). Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů.
Realizace focení
Lokace focení je určena po dohodě s fotografem. Všechny druhy fotografování probíhá v den předem domluveného a potvrzeného termínu klientem a to buď u klienta v domácnosti nebo v exteriéru. Fotografování u klienta doma je prováděno výhradně se souhlasem klienta, jedná se převážně o novorozenecké focení. Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného druhu focení. U novorozeneckého focení je nutné počítat s flexibilitou doby focení.  
Cena služeb
Cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých druhů je podrobně uvedena na webových stránkách, v sekci Ceník. Pro jiné řešení je možná individuální domluva. Pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Brno, k ceně zvoleného druhu focení účtuje cestovné 8,- / km - počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa.
Zpracování fotografií
Fotograf posílá galerii s náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě klientovi do 3 dnů od data fotografování. Počet náhledů není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku. Fotografie si klient sám vybírá z online galerie. Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenovat a ani je dále upravovat.  Výběr k úpravě odešle klient zpět co nejdříve, nejpozději však do týdne od obdržení. Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy. Pokud si klient vybere fotografii nad rámec balíčku, zaplatí za každý kus 150 Kč. Fotograf neposkytuje neupravené fotografie. Doba dodání fotografií jsou 1-2 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě. Fotograf fotografie zpracovává a fotografuje svým vlastním stylem, pokud není dohodnuto jinak. V případě zvláštních požadavků na zpracování může být účtován příplatek. Fotograf provádí retušování pupínků, modřin, nedokonalosti na pleti či rušivé okolí, proporce postav fotograf neupravuje. Fotograf neručí za nespolupráci rodinných členů a domácích mazlíčků při fotografování. V takovém případě fotograf nenese zodpovědnost za nedostatek kvalitních záběrů. Stejně tak toto není důvodem ke snížení ceny za fotografování. Hotovou zakázku doručí fotograf klientům jako osobní galerii, odkud si ji mohou stáhnout. Vyjádření nespokojenosti musí být oznámeno nejpozději do jednoho týdne od doručení fotografií, jinak se obrazový materiál považuje za přijatý bez vad.
Archivace fotografií
Klient má galerii ke stažení přístupnou po dobu 14 dní. Upravené fotografie fotograf archivuje po dobu 0,5 roku. Může je tedy klientovi znovu zaslat elektronickou formou.
Souhlas s poskytnutím fotografií
Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději s předáním výběrů k úpravě). Pokud tak klient neučiní, bere to fotograf jako váš souhlas. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem.
Autorská práva
Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou osobní prezentaci. Klient, ani žádná další osoba, nesmí dílo upravovat tak, aby změnil jeho vzhled.
Osobní údaje
Fotograf zpracovává osobní údaje, které mu klienti svěří, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): poskytování služeb, plnění smlouvy, Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, kontaktní adresa, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání fotografií), vedení účetnictví. Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak. Fotograf v okamžiku objednání fotografií získává ke zpracování osobní údaje klienta. Ochrana těchto údajů podléhá Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679. Osobní údaje jsou poskytovány za účelem poskytování služeb a realizování vzájemné komunikace mezi oběma smluvními stranami. Tyto osobní údaje budou u fotografa uloženy po dobu 1 roku.
Mlčenlivost
Fotograf je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto podmínky platí od 1. 1. 2023
Nahoru